ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ (OSSA MEMBRİ İNFERİORİS)

Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun halindedir. Alt taraf kemikleri vücudun tüm ağırlığını taşımasından dolayı oldukça güçlü kemiklerdir. Ayrıca vücudun dik durması, mekânda yer değiştirmesi görevlerini de üstlenmiştir.

Alt taraf; kalça, uyluk, bacak ve ayak olmak üzere dört bölümde incelenir. Sağ ve sol alt tarafta 31’er adet, toplam 62 adet kemik vardır.

alt ekstremite
alt ekstremite
  • Os Coxae: (Kalça kemiği)

    Pelvis (leğen) iskeletinin iki yanında yassı, geniş, çift kemiktir. Kalça kemikleri üç ayrı kemiğin (os ilium, os pubis, os ischii) 15-16 yaşlarında kaynaşarak birleşmesiyle tek kemik halini alır.

Kalça Kemiğinin Bölümleri:

Leğen Kemiği: (Os ilium-ilyum) Kalça kemiğinin geniş üst bölümüdür. İliumun geniş üst kenarına, crista iliaca denir. Crista iliacanın ön ucundaki üst çıkıntıya, spina ilica anterior superior, ön ucundaki alt çıkıntıya, spina iliaca anterior inferior denir. Üst kenarın arka ucundaki üst çıkıntıya, spina iliaca posterior superior; arka ucundaki alt çıkıntıya, spina iliaca posterior inferior denir.

Oturak Kemiği: (Os ischii-iskiyum) Kalça kemiğinin arka alt bölümünü oluşturan kemiktir. Foramen obturatumu, (büyük tıkalı delik) arkada ve alttan çevreler. Kemiğin arka alt kısmındaki kalın, sağlam, pürtüklü çıkıntıya, tuber ischiadicum (üstüne oturduğumuz çıkıntı) adı verilir. Oturduğumuz zaman ağırlık buranın üzerindedir.

Çatı Kemiği: (Os pubis-pubis) Kalça kemiğinin ön alt bölümünü oluşturur. Foramen obturatumu (büyük tıkalı delik) ön alt ve üstten sınırlar. Sağ ve sol iki pubis kemiği, orta çizgi üzerinde fibröz kıkırdaktan oluşan bir eklemle birleşir. Bu ekleme, symphsis pubica (simfizis pubis) denir.

alt ekstremite
alt ekstremite
  • Leğen (Pelvis)

Yanlarda iki coxae, arkada os sacrum ve os coccxyin eklemleşmesiyle oluşmuş gövdenin alt bölümüdür. Pelvis iskeletinin çevrelediği boşluğa, pelvis boşluğu (cavitas pelvis) denir. Pelvis boşluğunda idrar torbası, iç üreme organları, kalın bağırsağın rektum bölümü ve ince bağırsak kıvrımları bulunur.

Pelvis boşluğu ikiye ayrılır: Linea terminalisin üstünde kalan geniş pelvis bölümüne büyük pelvis (pelvis majör); linea terminalisten pelvis çıkımına kadar olan dar pelvis bölümüne, küçük pelvis (pelvis minör) denir.

Linea terminalis: Arkada promontorium, (sakrumun pelvis boşluğuna doğru olan çıkıntısı) yanlarda iliumlar üzerindeki kavisli çizgi, (linea arcuata) önde simfizis pubisin üst kenarını birleştiren çizgidir.

alt ekstremite
alt ekstremite

Serbest Alt Taraf Kemikleri

Serbest alt taraf kemikleri; uyluk, bacak ve ayak kemikleri olarak sınıflandırılır.

Uyluk Bölgesi Kemikleri

Kalça eklemi ile diz arasına, uyluk iskeleti denir. Burada uyluk kemiği bulunur. Diz kapağı kemiği de bu bölüm kemiklerinden kabul edilir.

Os Femur, Os Femoris (Uyluk kemiği): Uyluk iskeletini yapan, vücudun en uzun, en güçlü kemiğidir. Vücudun bütün ağırlığı bu kemiklerle bacaklara, bacaklardan da ayaklara aktarılır.

Tipik bir uzun kemik olduğundan üç bölüme ayrılarak incelenir. Üst uçtaki küre şeklinde olan, acetabulumla eklemleşen yapıya, femur başı (caput femoris) femur başını gövdesine bağlayan dar kısma, femur boynu (collum femoris) denir. Femur boynunun dış yanındaki büyük çıkıntıya, trochanter majör; iç yanındaki küçük çıkıntıya, trochanter minör denir. Bu çıkıntılara çeşitli kaslar yapışır. Femurun iki ucu arasındaki uzun bölümüne, femur gövdesi (corpus femoris) denir. Femurun alt ucu; üst ucuna oranla daha geniştir. Bu uçta bulunan kondillerle (lokma şeklinde çıkıntı) kaval kemiği ile eklemleşir. Ayrıca femur, alt uçta diz kapağı kemiği ile eklemleşir.

alt ekstremite
alt ekstremite

Os Patella: (Diz kapağı kemiği) Sesamoid kemik şekline tipik örnektir. Diz ekleminin ön bölümünün yapısına katılır. Tabanı yukarıda, tepesi aşağıda üçgen şeklindedir.

Bacak Kemikleri (Ossa Cruris)

Diz eklemi ile ayak bileği arasındaki alt ekstremite bölümüne bacak (cruris) denir. Bacak iskeletini kaval kemik ve kamış kemik oluşturur.

Os Tibia: (Kaval kemik) Bacak iskeletinin iç yanında, kalın, kuvvetli, uzun bir kemiktir. Gövdesi üzerindeki ön kenarı elle rahatlıkla hissedilir. Tibianın üst ucunun ön yüzünde, deri altında elle rahatlıkla hissedilebilen çıkıntıya, tuberositas tibia denir. Buraya, diz kapağı kemiğini içine alan bağ yapışır. Tibia, üst uçta uyluk ve kamış kemiği ile alt uçta yanda kamış kemiği ve altta ayak bilek kemiklerinden talus ile eklemleşir.

Os Fibula: (Kamış kemik, baldır kemiği) Bacak iskeletinin dış yanında, ince ve uzun bir kemiktir. Fibula diz eklemine katılmaz. Alt uçta ayak bileği kemiklerinden talus ile eklemleşerek ayak bileği ekleminin oluşumuna katılır

Ayak Kemikleri (Ossa Pedis)

Her bir ayak iskeletinde 26 adet kemik bulunur. Ayak kemikleri de ellerde olduğu gibi ayak bileği kemikleri, ayak tarağı kemikleri ve ayak parmak kemikleri olarak üç gruba ayrılarak incelenir:

Ossa Tarsi: (Ayak bileği kemikleri) Ayak bileğinde yedi adet kemik bulunur. El bileğinde olduğu gibi iki sıra halinde dizilmişlerdir.

Arka sıra, (birinci sıra- proksimal sıra) kemikleri iki büyük kemiktir.

Eklem kemiği, aşık kemiği ;(os talus) ayak bileği eklemine katılır.

Topuk kemiği; (calcaneus) ayak iskeletinin en büyük kemiğidir. Topuk çıkıntısını oluşturur.

Ossa Metatarsi: (Ayak tarak kemikleri) Beş adet ince uzun kemiktir. El tarak kemiklerine benzer.El tarak kemiklerinde olduğu gibi içten dışa doğru I., II., III., IV. ve V. metatarsal kemik olarak adlandırılır.

Ossa Digitorium, Phalanges: (Ayak parmak kemikleri) Ayak parmak iskeletini oluşturan küçük kemiklerdir. Başparmakta iki, diğerlerinde ise üçer falanks bulunur. 14 adettir.

Kaynakça:

Milli Eğitim Bakanlığı Anatomi ve Fizyoloji Ders Modülleri, 2012

alt ekstremite
alt ekstremite