İnsan Vücudu Anatomisi

İnsan vücudu anatomisini aşağıdaki uygulamadan inceleyebilirsiniz. Merak ettiğinizin bölümün üzerine tıklayarak o bölümle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

İnsan Vücudu Anatomisi Sayfasından Bazı Örnekler

Gövdede Bulunan Kemikler:

1-Omurga (Columna Vertebralis):

Boyun Omurları (Vertebrae Cervicales), 7 tane omur bulunur.
Göğüs omurları (Vertebrae Thoracicae) 12 tane omur bulunur.
Bel omurları (Vertebrae Lumbales) 5 tane omur bulunur
Kuyruk sokumu (Vertebrae Sacrale, Os Sacrum) 5 tane omur bulunur
Kuyruk omurları (Vertebrae Coccygea, Os Coccygea) 4-5 tane omur bulunur.

2-Göğüs Kafesi Kemikleri (Ossa Thoracicae):

Göğüs Kemiği (Os Sternum)
Kaburgalar (Ossa Costae)
Gövdede Bulunan Kemikler:

1-Omurga (Columna Vertebralis): Omurga, kafatası tabanından başlayarak boyun ve gövdenin arka ortasında uzanan ve omurların üst üste dizilmesiyle oluşmuş kemik kolondur.

Omurganın Görevleri:

Omurga; baş, boyun ve gövdenin ağırlığını taşır ve bu ağırlığı, pelvis iskeleti aracılığıyla alt yanlara iletir.
Omurga başın ve gövdenin hareketlerini sağlar.
Omurga; omurlar, omurga kanalında bulunan omuriliği darbelere karşı korur.

Omurganın Yapısı:

-Omurga 33 veya 34 omurun (vertebrae) üst üste sıralanmasıyla oluşur. Yetişkinde omurga, sakrum ve koksiks omurlarının kemikleşip kaynaşmasından dolayı 26 adet bağımsız kemikten oluşur. 26 adet omur birbirlerine discus intervertebralis (omurlar arası disk) olarak adlandırılan lifli kıkırdaktan yapılı bağlarla birbirine bağlanmıştır.

-Columna vertebralisi yapan, sakrumun üzerinde kalan ilk 24 omur presakral omurlar (gerçek, hareketli omurlar) olarak adlandırılır.

-Omurgaya yandan bakıldığında eğrilikler olduğu görülür. Öne doğru olan eğriliklere lordoz, arkaya doğru olan eğriliklere ise kifoz denir. Boyun ve bel bölgesinde lordoz, göğüs ve sakral bölgede kifoz vardır.

Bölgelere Göre Omurların Özellikleri:

Boyun Omurları (Vertebrae cervicales): Boyun bölgesinde 7 omur bulunur. Hareketli omurların en küçükleridir. Enine çıkıntılarının üzerindeki delikler üst üste gelerek bir kanal oluşturur. Buradan beyne giden arter (a. vertebralis) geçer.

Göğüs Omurları (Vertebrae thoraccicae): Göğüs omurları 12 adettir. Gövdeleri ve çıkıntıları boyun omurlarına göre daha kalındır. Her bir tipik göğüs omuru 10 adet eklem yüzüne sahiptir. Tüm göğüs omurları, gövdesi ve enine çıkıntılarındaki eklem yüzleri ile kaburgalarla eklem yapar.

Bel Omurları (Vertebrae lumbales):

Bel omurları 5 adettir. Presakral omurların en sağlam ve en büyükleridir. Bel omurlarının gövdeleri, taşıdığı ağırlığın artmasına bağlı olarak diğer omurlara göre daha kalındır.

Kuyruk Sokumu Kemiğİ (Os sacrum): Sakral omurların ve arasındaki disklerin kemikleşip, birleşmesiyle oluşmuştur. Başlangıçta 5 adet olan omur, birleşerek yetişkinde tek kemik halini almıştır.

insan vücudu anatomisi
insan vücudu anatomisi

Kuyruk Kemiği (Os coccygea): Omurganın en son bölgesidir. Sakrum gibi 4-5 omurun kaynaşıp birleşmesiyle oluşmuş tek kemiktir. Üstte sakrumla eklemleşir, alt ucu serbest, küçük bir üçgen şeklindedir. Omurganın desteklenmesinde pek katkısı yoktur.

GÖVDEDE BULUNAN ORGANLAR:
1-Kalp:
Kalp, dolaşım sisteminin motor organıdır. Temel işi kanı pompalamak olan kalp, çizgili kastan yapılı içi boş hayati bir organdır. Çizgili kastan yapılmış olmasına rağmen isteğimiz dışı çalışır. Güçlü kas dokusuyla sürekli kasılıp gevşeyerek kanın damar içinde hareket etmesini sağlar. Vücudun ihtiyaçlarına bağlı olarak kalp dakikada 5 ile 35 litre arasında kan pompalayabilir

Her kişinin kalbi, kendi yumruğu büyüklüğündedir. Yetişkin bir kadında ortalama 200 – 280 gram, erkekte 250 -390 gr ağırlığındadırKalp, göğüs boşluğunda iki akciğer arasında ve sternumun arkasında diyafram kası üzerinde 4. 5. ve 6. “costae”ların arka yüzünde, üçte ikisi orta çizginin solunda, üçte biri sağında yer alan kas dokusundan oluĢmuş bir organdır. Tabanı üstte (basis kordis), tepesi altta (apeks kordis) olan kalp bir koniye benzer

Kalbin sağ ve sol kısımları birbirinden bir duvarla (septum) tamamen ayrılmaktadır. Kalp içi boş dört odacıktan oluşmuştur. Bu odacıkları kalbin içini bölen çeşitli duvarlar oluşturmuştur. Septum interatriale (atriumlar arası bölme), septum interventriculare (ventriküller arası bölme) ve septum atrioventriculare (atriumlar ve ventriküller arası bölme) ile kalp bölümlere ayrılmış dört odacık oluşmuştur. Kalbin üsteki odacıklarına kulakçık (atrium), alttaki odacıklarına ise karıncık (ventrikül) adı verilir.

Bu odacıklar şunlardır:

Sağ kulakçık (atrium dexter)

Sol kulakçık (atrium sinister)

Sağ karıncık (ventriculus dexter)

Sol karıncık (ventriculus sinister)

insan vücudu anatomisi
insan vücudu anatomisi

2-Akciğerlerin Yapısı:
Akciğerler oldukça yumuşak, süngerimsi ve elastik bir yapıdadır. Yüzeyleri plevra adı verilen çift katlı seröz bir zarla kaplıdır Akciğerlerin ortalama ağırlığı 1200- 1300 gramdır. Koni şeklinde olan akciğerlerin tepesine, apex pulmonis, tabanına da basis pulmonis denir. Önde claviculanın sternal ucundan 2,5- 5cm üstte, arkada ise birinci collum costae seviyesindedir.

Akciğerlerin ağırlıkları kadınlarda ve erkeklerde farklılık gösterir, her ikisinde de sağ akciğer, sol akciğere göre daha ağırdır. Sağ akciğer, karaciğerin yaptığı kabarıklıktan dolayı biraz yukarıdadır.

Akciğerler derin yarıklarla loblara ayrılmıştır. Sağ akciğer, birbirinden iki derin yarıkla (fissura) ayrılır. Bunlara fissura obliqua ve fissura horizantalis denir. Bu yarıklar aracılığıyla sağ akciğerde üç lob bulunmaktadır. Üst lob (lobus superior), orta lob (lobus medius) ve alt lob (lobus inferior) olarak adlandırılır. Sol akciğer iki lobdan oluşur. Üst loba (lobus superior), alt loba (lobus inferior) denir. Loblar arasında bulunan yarıklar, lobların birbiri üzerinde kayarak yer değiştirmesini sağlar.

Akciğerlerin içerisinde alveoller bulunur. Alveoller gaz değişiminin yapıldığı üzüm salkımına benzeyen hava keseleridir. Tek katlı yassı epitelden oluşurlar.

insan vücudu anatomisi , insan vücudu anatomisi, insan vücudu anatomisi

Kaynakça:

Milli Eğitim Bakanlığı Anatomi ve Fizyoloji Ders Modülleri, 2012