Bu Sayfamızda Mikrobiyoloji Testleri Ulaşabilirsiniz.

Mikrobiyoloji Testleri Aşağıdaki Konuları İçerir:

  • Mikrobiyolojiye Giriş Testi
  • Bakteriler Testi
  • Besiyeri ve Boyalar Testi
  • İmmünolojiye Giriş ve Aşılar Testi
  • Virüsler, Protozonlar ve Mantarlar Testi
  • Sterilizasyon, Deznfeksiyon ve Viral Hastalıklar Testi

Mikrobiyoloji Nedir?

Mikrobiyoloji, mikroskobik canlıları inceller.

Tıbbi Mikrobiyolojinin Alt Dalları:

Mikoloji,

Protozooloji,

Viroloji

Mikrobiyoloji Nedir?

Mikrobiyoloji, mikroskobik canlıları inceller.

Mikrobiyolojinin Alt Dalları:

Mikoloji,

Protozooloji,

Viroloji

MİKROORGANİZMA NEDİR?

Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlılara mikroorganizma denir.

Viruslar:

Basitçe yapısında, ortada bir nükleik asit (DNA veya RNA) ve onu çevreleyen bir protein kılıf bulunur. Zorunlu hücre içi mikroorganizmalardır.

Viroid:

Viruslardan basit yapıda olan bitkilerde ve hayvanlarda hastalandırıcılık özelliği gösterebilen, kılıf içermeyen ve kısa bir RNA molekülünden oluşmuş oluşumlardır.
Prion: 

Nükleik asit içermeyen protein yapılı moleküllerdir. Fiziksel ve kimyasal inaktivasyona dirençlidirler.

Mikroorganizmanın adı genelde kendisine ait bir özelliği veya oluşturduğu hastalığı ya da hastalığın görüldüğü coğrafi bölgeyi belirtir. Bazen etkeni ilk tanımlayan kişinin adını alır.

Staphylococcus üzüm salkımı şeklindeki dizilişten, haemophilus bakterinin kan sever özelliğinden, Mycobacterium tuberculosis, tüberküloz hastalığını oluşturmasından bu adları almışlardır.

Bakteriler:

Bakteriler bağımsız yaşayabilen en küçük organizmalardır.
Bakteriler mikron veya mikrometre (μm) ve nanometre (nm) ile ölçülür.
1mm= 1.000 μm = 1.000.000 nm’dir.
Bakterilerin boyları 125 nm ile 20 μm arasında değişir.

Kapsid, kapsomer adı verilen daha küçük ünitelerden yapılmıştır. Virusu tanımlamada önem taşırlar. Ayrıca kapsidin nükleik asidi koruma, hücre dışında yaşama ve yeni hücrelere virusun girmesini sağlama özellikleri vardır.

Viruslar sadece canlı hücre içinde çoğalabilirler. Virus, hücre içine girince üremesi için gerekli molekülleri hücreye sentezlettirir ve çok sayıda virus partikülü oluştuktan sonra genellikle hücreyi parçalayarak serbest kalırlar. Bu viruslar aynı şekilde tekrar yeni hücreleri enfekte ederek olayı zincirleme devam ettirirler.

Viruslar, virusun nükleik asit tipine (DNA ve RNA virusları olarak), zarf yapısına, kapsomer sayısına, fiziksel ve kimyasal ajanlara dirençliliğine, geçiş yollarına, yerleştikleri doku ve organlara, ayrıca yaptıkları hastalıklara göre de sınıflandırılırlar.

Her virus belirli bir doku ya da organa yerleşme eğilimi gösterir.
Virusların üretilmeleri için doku kültürleri, embriyonlu yumurta ve deney hayvanları kullanılır.
Üretilmeleri özel teknikler gerektirir, güç ve masraflıdır. Çok küçük yapıda olduklarından normal mikroskopta görülemeyip ancak elektron mikroskobunda görülebilirler. Viral hastalıkların laboratuvar tanısında antijen ya da antikorların gösterildiği serolojik testlerden yararlanılır.

Işık Mikroskobu:
Işık mikroskobunun biri gövde diğeri optik olmak üzere temel iki parçası vardır.

Objektifler:

İki ile beş deliği olan döner parça üzerine vidalanmışlardır. Mikroskobun cinsine göre çeşitli objektifler vardır. Genelde mikroskoplarda bulunan objektifler 10’luk, 40’lık ve 100’lüktür. Mikrobiyolojide en sık 100’lük objektif kullanılır.
Bu objektif, lam ile objektif arasına immersiyon yağı (sedir yağı) damlatılarak kullanılır. Bu nedenle immersiyon objektifi olarak da adlandırılır.

Okülerler:

Çeşitli büyütme özelliğindedirler. Alt ve üst olmak üzere çift merceklidirler, üzerlerinde 5x, 10x, 15x, 20x gibi kaç kez büyütme yaptıkları yazılıdır.

Yardımcı Optik Kısım
Ayna ve kondansör takımından yapılmıştır. Aynanın bir yüzü çukur, bir yüzü tümsektir. Görevi ışınların kondansörün yardımıyla objektif ve okülere iletilmesini sağlamaktır. Ayna yerine ışık veren ampuller de kullanılır. Kondansör takım halinde bulunur.
Takımın en altında filtre cam halkası vardır. Süzgeçin en üstünde diyafram bulunur ve bir kol yardımı ile açılıp kapanır. Bu kısma iris de denir. Daha yukarıda mercek takımı bulunur.

mikrobiyoloji testleri

Mikrobiyoloji Testlerindeki Örnek Sorular:

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:

Myobacterium tuberculosis’in üretilmesi için kullanılan katı besiyeri hangisidir?
a. Endo agar
b. Kanlı agar
c. Löfler besiyeri
d. Löwenstein-Jensen besiyeri

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:

Bir ortam veya maddenin bütün canlı organizmalardan arındırılması işlemine ne ad verilir?
a. Sterilizasyon
b. Pastörizasyon
c. Dezenfeksiyon
d. Kontaminasyon

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:

Biri küçük diğeri büyük iç içe geçebilen iki parçadan yapılmış ve içine genellikle katı besiyeri dökülerek klinik örneklerin ekilmesi işleminde kullanılan cam malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
a. Petri kutusu
b. Tüplük
c. Mezur
d. Öze

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:

Çeşitli dalga boylarındaki ışığın bir ortamdan geçirilirken şiddetindeki azalmayı ölçen alet aşağıdakilerden hangisidir?
a. Santrifüj
b. Benmari
c. Etüv
d. Spektrofotometre

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:

Muayene maddesinden besiyerine ekim yapıldıktan sonra etkeninin üremesi içn en uygun inkübasyon ısısı ve süresi nedir?
a. 4°C de 24 saat
b. 4°C de 48 saat
c. 20°C de 28 saat
d. 37°C de 24 saat

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:

Tüberküloz şüpheli bir hastanın balgam örneğinde aside dirençli etken bakteriyi göstermek için aşağıdaki boyama yöntemlerden hangisi kullanılır?
a.Gram
b. Ziehi-Neelsen
c. Giemsa
d. Gümüşleme

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:

Bir kez kullanılıp atılan plastik enjektör ve benzeri lastik, plastik maddeler aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile sterilize edilir?
a. Etilen oksit
b. Klorlama
c. Sıcak su
d. Otoklav

Mikrobiyoloji Testleri Örnek Soru:

Organizmanın zararı ile sonuçlanan ve doku hasarı ve hastalık oluşturan immün cevap şekline ne ad verilir?
a. Alerjik reaksiyon
b. İmmün cevapsızlık
c. İmmunolojik tolerans
d. Opsonizasyon

Bilgi Kaynağı:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mikrobiyoloji