Üst Ekstremiteler

Üst ekstremitelere üst taraf veya üst yanlar da denir. Gövdenin iki yanına tutunmuş, sağ ve sol simetrik uzantı şeklindedirler. Üst taraf; omuz, kol, önkol ve el olmak üzere dört bölümde incelenir.

Üst Taraf Kavşağı veya Omuz Kemikleri

Os Scapulae (Kürek kemiği)

Göğüs kafesinin arkasına kas ve zarlarla tutunmuş, yassı, üçgen şeklinde bir kemiktir. Arka yüzdeki kemiği ikiye ayıran belirgin çıkıntıya, kürek dikeni (spina scapulae) denir. Bu çıkıntının devamı şeklinde olan ve köprücük kemiğiyle eklem yapan genişlemiş ucuna, omuz çıkıntısı (acromion) denir. Kürek kemiğinin kalın olan üst dış köşesinde cavitas glenoidalis denen sığ çukur vardır. Bu çukur humerus başı ile birleşerek omuz eklemini oluşturur. Üst kenarın dış yan bölümünde yer alan gaga şeklindeki çıkıntıya, korakoid çıkıntı (processus coracoideus) denir. Bu çıkıntıya, eklem bağları ile bazı göğüs ve kol kasları tutunur.

Os Clavicula (Köprücük kemiği)

Yatık “S” şeklinde uzun bir kemiktir. Göğüs kemiği, sternum ve kürek kemiği ile eklem yapar. Dıştan rahatlıkla görülebilen ve vücutta en kolay kırılabilen kemiktir.

Serbest Üst Taraf Kemikleri

Kol Kemikleri (Ossa Brachium)

Dirsek ve omuz arasındaki üst ekstremite bölümüne, kol (brachium) denir. Bu bölümde bir adet kemik vardır.

 Os Humerus: (Kol kemiği) Üst ekstremitenin en büyük kemiğidir. Tipik uzun kemiktir. Tüm uzun kemiklerde olduğu gibi alt uç, üst uç ve bir de gövdesi vardır. Üst uçta bulunan kürek kemiği ile eklem yapan yarım küre şeklindeki yapıya, humerus başı (caput humeri) denir

Ön Kol Kemikleri (Ossa Antebrachium)

Dirsek ile el bileği arasındaki üst ekstremite bölümüne, ön kol (antebrachium) denir. Önkolda radius ve ulna kemikleri bulunur.

 Os Radius: (Döner kemik) Anatomik duruşa göre önkol iskeletinin dış yanındadır. Bu pozisyonda dirsek kemiği ile birbirlerine paraleldirler. El, başparmak içe gelecek şekilde tutulduğunda veya el sırtı öne çevrildiğinde ise iki kemik çapraz bir şekilde durur. Radius, başparmak hizasına denk gelen kemiktir. Radius uzun bir kemiktir. Alt ucu, üst uca göre daha kalındır. Üst ucundaki en önemli yapı, radius başıdır (caput radii).

Os Ulnae: (Dirsek kemiği) Önkol iskeletinin iç yanında, serçe parmak hizasında uzun bir kemiktir. Ġki ucu, bir gövdesi vardır. Döner kemiğin aksine, dirsek kemiğinin üst ucu alt ucuna göre daha kalındır. Üst ucun arkasındaki belirgin çıkıntıya, dirsek çıkıntısı (olecranon) denir. Bu çıkıntı deri altında kolayca hissedilir.

El Kemikleri (Ossa Manus)

Her bir el iskeletinde 27 adet kemik bulunur. El kemikleri: El bileği kemikleri, el tarağı kemikleri ve el parmak kemikleri olmak üzere üç gruba ayrılarak incelenir.

 Ossa Carpi: (El bileği kemikleri ) El bileği iskeleti 8 kısa kemikten oluşmuştur. Bu kemikler bağlarla sıkıca birbirlerine bağlandıklarından hareketleri kısıtlanmıştır. El bilek kemikleri dörder adet, iki sıra halinde dizilmişlerdir.

Ossa Metacarpi: (El tarak kemikleri) El tarak kemikleri 5 adet ince, uzun kemiklerdir. Avuç içi ve el sırtının iskeletini oluştururlar. El tarak kemikleri dıştan içe doğru (başparmaktan bağlayarak) os metacarpale I, II, III, IV ve V şeklinde Romen rakamları ile numaralandırılır.

Ossa Digitorium Manus-Phalanges: (El parmak kemikleri) El parmaklarının iskeletini yapan kemiklerdir. Küçük ama uzun kemik karakterindedirler. Başparmakta iki, diğer parmaklarda üçer tane, toplam 14 adettir.