Bu Sayfamızda Histoloji Testlerine Ulaşabilirsiniz.

Histoloji Testleri Aşağıdaki Konuları İçerir:

  • Histolojiye Giriş ve Hücre Testi
  • Epitel Doku Testi
  • Bağ Doku Testi
  • Sinir ve Kas Doku Testi
histoloji testleri

Histoloji Nedir?

Dokuları inceleyen bilim dalına hisytoloji denir.

Hücre, canlının en küçük yapıtaşıdır.
• Doğar, büyür, bazıları bölünür ve ölürler.
• Tek hücreli canlılar ve çok hücreli canlılar bulunmaktadır. İnsanlar çok
hücrelidir.
• Hücreler, çok hücreli organizmalarda, tek başlarına değil, diğer
hücreler ile işbirliği içerisindedir.

Aynı yapı ve görevdeki hücreler bir araya gelirler ve salgıladıkları ara
maddeler ile birlikte dokuyu oluştururlar.
• Histo: Doku
• Loji: bilim
• HİSTOLOJİ: Doku Bilimi

• Her dokunun farklı görevleri bulunmaktadır.
• Farklı dokular bir araya gelerek organları oluşturur.
• Organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur.

Temel histolojik teknikler

• Doku ve organların mikroskop altında incelenebilir hale getirilmesi için yapılan tüm
işlemlere histolojik teknik denir.

• Serbest hücreler de (ör; oosit, sperm) incelenebilmektedir.
• Amaç, istenen dokunun görünür hale getirilmesidir.
• Bunun için en temel yöntem:
1. Parafin Doku takibi
2. Kesit alma
3. Hematoksilen-Eozin boyama
4. Işık mikroskobik İnceleme

HÜCRE

Hücreler canlının en küçük fonksiyonel ünitesidir. Doğarlar, büyürler, madde
sentezler veya fizyolojik bir iş görürler, yaşlanırlar ve ölürler.
Hücreler, canlı dışında ancak özel kültür ortamlarında yaşatılabilirler.
Hücreler dış ortamdan bir zar ile izole edilmiştir. Bu zarın çevrelediği alan
protoplazma olarak bilinir. protoplazma içinde metabolik olaylar için gerekli
kimyasal maddeler ve kalıtsal materyaller bulunur.

•Hücrelerin büyüklükleri de oldukça değişkenlik gösterir. Büyük canlıda büyük, küçük canlıda küçük hücre bulunur diye bir kural yoktur.
•Yani bir fil ile farenin örneğin karaciğer hücrelerinin büyüklükleri arasında bir fark
olmadığı gibi, dev yapılı bir insanla, cüce bir insanın hücreleri de aynı büyüklüktedir.
•Vücuttaki en küçük hücrelerin 4-5 mikron oldukları kabul edilir. Örneğin bazı sinir hücreleri (nöron) böyledir. Bunun yanı sıra büyüklüğü 140 mikrona ulaşan nöronlarda vardır.
•Kandaki lenfositler 5-8 , nötrofiller 9-12 , monositler 14- 20, eritrositler 7-8 büyüklüğündedir.
•Vücudun en büyük hücresi ovum (oosit, dişi germ hücresi) 200  çapındadır.

•Endoplazmik retikulum (ER), Golgi aparatı, mitokondri gibi organelleri kuşatan zarlar bir iç membran sistemi oluşturur.
Genellikle iç membranlar daha incedir. Sitoplazma İç membran sistemiyle yapım, depo gibi farklı fonksiyonları olan kompartımanlara bölünmüştür. 

Elektron mikroskopta trilaminar bir görüntü vardır. İçte ve dışta elektron dens (koyu), ortada ise elektron lüsent (açık) olarak seçilen bu tabakalar klasik görüşe göre protein-lipit-protein (sandviç modeli) olarak değerlendirilmiştir.

Membran başlıca fosfolipit, kolesterol ve protein molekülleri içerir. Fosfolipitlerin bir ucunda

suda erimeyen (hidrofobik) yağ asitleri, diğer ucunda suda eriyen (hidrofilik) fosfat grupları yer alır.

Fosfolipitlerin hidrofobik uçları merkezde (içte), hidrofilik uçlar ise iki dış tarafda bulunmaktadır.

histoloji testleri

Histoloji Testlerindeki Örnek Sorular:

Histoloji Testleri Örnek Soru:

“Hücreler sıkıca, bazal membran üzerine tek sıra halinde yan yana dizilmişlerdir.” şeklinde tarif edilen epitel türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tek katlı yassı epitel
b. Yalancı çok katlı prizmatik epitel
c. Çok katlı yassı epitel
d. Değişken (transizyonel) epitel

Histoloji Testleri Örnek Soru:

Aşağıdakilerden hangisi yer yer incelmekle beraber, beş tabakadan oluşan en kalın epitel türüdür?
a. Tek katlı prizmatik epitel
b. Boynuzlaşan çok katlı yassı epitel
c. Tek katlı kübik epitel
d. Yalancı çok katlı epitel

Histoloji Testleri Örnek Soru:

Beyin-omurilik sıvısının salgılanmasında sorumlu nöroglia hücresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fibröz astreositler
b. Mikroglia
c. Protoplazmik astreositler
d. Epandim hücreleri

Histoloji Testleri Örnek Soru:

Dolaşım sisteminin tüm iç yüzünde bulunan epitel türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tek katlı kübik epitel
b. Tek katlı basit prizmatik epitel
c. Yalancı çok epitel
d. Tek katlı yassı epitel

Histoloji Testleri Örnek Soru:

Akson ile dendrit arasında oluşan morfolojik sinaps aşağıdakilerden hangisidir?
a. Aksosomatik sinaps
b. Aksodendritik sinaps
c. Akso-aksonik sinaps
d. Aksokaryonik sinaps

Histoloji Testleri Örnek Soru:

Çizgili kaslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Çizgili kas hücreleri genellikle silindirik şekillidir.
b. Yassı şekilli birçok çekirdek sarkolemmanın hemen altında yerleşmiştir.
c. Sarkoplazmalarında bol miktarda kontraktil miyofibriller bulunur.
d. Enine çizgilenme göstermez.

 

Bilgi Kaynağı:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Histoloji