Bu Sayfamızda Biyokimya Testlerine Ulaşabilirsiniz.

Biyokimya testleri aşağıdaki konuları içermektedir:

  • Biyokimyaya Giriş Testi
  • Karbonhidratlar Testi
  • Lipidler, Kolesterol Testi
  • Nükleik Asitler Testi
  • Aminoasitler, Proteinler ve Peptitler Testi
  • Asit-Baz Dengesi ve Porfirinler Testi
  • Hormonlar Testi
  • Enzimler Testi
  • Vitaminler, Su ve Mineraller Testi

Biyokimya Testlerindeki Örnek Sorular:

Biyokimya Testleri Örnek Soru:

Biyokimyanın çalışma alanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a Hayatın devamı için ve yok oluşundaki olaylarla ilgili mekanizmaları inceler.
b. Yaşamın en küçük birimi olan hücrenin kimyasal yapısını inceler.
c. Canlının meydana gelişindeki olaylarla ilgili değildir.
d. “Metabolizma” asıl konusudur.

Biyokimya Testleri Örnek Soru:

Kan şekeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Açlık halinde ölçülen kan glukoz düzeyine açlık kan şekeri adı verilir.
b. Yemeklerden sonra kan şekeri düzeyi 250 mg’ı bulabilir.
c. Kan şekeri yemekten 2 saat sonra normal düzeye iner.
d. Kan şekeri düzeyinin yükselmesine hiperglisemi, düşmesine ise hipoglisemi denir.

Biyokimya Testleri Örnek Soru:

Önemli monosakkaritlerin karbon sayıları ve aldehid veya keton içermeleri göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Riboz bir aldozdur.
b. Glukoz bir ketozdur.
c. Galaktoz bir aldozdur.
d. Fruktoz bir ketozdur.

Biyokimya Testleri Örnek Soru:

Nükleik asitlerin metabolizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Mononükleotidaz, nükleozidleri pentoz ve ilgili azotlu bazlara parçalarlar.
b. Nükleinaz enziminin etkisi ile kendilerini meydana getiren amino asitlere parçalanırlar.
c. Mononükleotidaz aslında fosfotaz enzimidir.
d. DNA ve RNA’yı parçalayan özel enzimler mevcuttur.

Biyokimya Testleri Örnek Soru:

Aşağıdakilerden hangisi triiyodotronin hormonunun özelliklerinden değildir?
a. Böbreklerden kalsiyum atılımını artırır
b. Sinir sistemi aktivitesini artırır
c. Büyümeyi hızlandırır
d. Protein sentezini artırır

Biyokimya Testleri Örnek Soru:

Nükleoproteinler ve nükleik asitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Nükleoproteinler, nükleik asit ve proteinden meydana gelir.
b. Nükleik asitler kromozomları meydana getirirler.
c. Nükleik asitler iki türdedir. Birincisi DNA ile gösterilen deoksiribonükleik asit, diğer ise SNA ile gösterilen serin nükleik asittir.
d. Nükleoproteinler, içerisinde yer alan proteinler ve histonlardan ibarettir.

biyokimya testleri

Biyokimya Temel Bilgiler

Biyokimyanın tanımı

• Yunanca “canlı” anlamındaki “bios” sözcüğünden köken alır ve
“canlı kimyası” anlamına gelir
• Biyokimya yaşayan canlılarla ilgili tüm kimyasal işlemleri
moleküler düzeyde tam olarak anlamaya çalışan bir bilim
dalıdır.
• Deneysel metodlar ve aletler kullanarak bu kimyasal olayları
aydınlatır

Tarihçe

• Biyokimya yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip
• 1820 yılında Wohler üreyi kimya lab.’ında sentezlemesi
biyokimya tarihinde dönüm noktası olmuştur.
• Katalizör olarak enzimlerin rolleri (1833)
• 1937: Sitrat (TCA, Krebs) döngüsünün keşfi
• 1955: Frederick Sanger tarafından insülin dizgesinin
(sekans) yapılması, Nobel Ödülü (1958).
• 1993: Kary B. Mullis, PCR metodunun keşfi, kimya alanında
Nobel Ödülü.

Biyokimya bilgisine sahip sağlık çalışanı;

• Başlıca iki alanda sağlam bir pozisyon bulabilir:
1. İnsan sağlığının anlaşılması ve bunun sürdürülebilmesi
2. Hastalıkların kavranması ve etkili tedavilerinin yapılabilmesi
Kanser, akut ve kronik hastalıkların sebepleri
Çeşitli genetik hastalıklara neden olan etmenler
Yeni ilaçların geliştirilmesinde akılcı yaklaşımlar
Hastalık teşhisinde etkinlik
Yani hem sağlığın hem de hastalıkların temelinde BİYOKİMYA
vardır.

Biyokimyanın başlıca konuları

• Biyokimya;
1. Hücrelerin hangi kimyasal organizasyon prensibine göre
kurulduğunu,
2. Hücre içinde oluşan sayısız reaksiyonların aynı zamanda nasıl
bir uyum içerisinde gerçekleştiğini,
3. Hücre bölünmesi ve farklılaşması ile hangi kimyasal olayların
ilgili olduğunu inceler

Ayrıca sebebi, metabolizma reaksiyonlarının bozulması veya
yetersizliği olan birçok hastalığa da açıklık getirir

Kullandığı yöntemler

• Molekül düzeyinde incelemeleri
kapsadığı için daha çok dolaylı
yolları kullanır.
• Başta kimya, fizik, fiziko-kimya
vb birçok molekül ve madde bilimi
dallarında türlü bulgulardan
yararlanır ve yöntemlerini uygular.

• “Klinik Biyokimya”, sağlıkta ve
hastalıktaki biyokimyasal
mekanizmaları, tanı, ayırıcı tanı ve
prognoz tayinindeki testlerin seçimi,
tekniği, sonuçların yorumlanması ve
klinisyenlere konsültasyonu da içeren
tıbba özgü bir laboratuvar bilimidir.

• -Biyokimyanın temelini organik kimya oluşturur
• Organik kimya, karbon bileşikleri kimyasıdır
-Canlı organizmalardan elde edilebilen bileşikler “organik
bileşikler” olarak tanımlanmıştır.

Kaynak:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Biyokimya